Μόνιμη αρχιτεκτονική του Προσωρινού. Η καταγραφή των προσφυγικών δομών φιλοξενίας στην Ήπειρο
ΜΑΛΑΤΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ


Επιβλέπων:
Micocci Fabiano2022
Περίληψη