Τα αποτροπαϊκά προσωπεία στα μπαρόκ αρχοντικά της Σικελίας.
ΛΥΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος



2020
Περίληψη