Έξυπνες πόλεις: η συμβολή του αρχιτέκτονα
ΚΑΜΕΑ ΦΟΙΒΗ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέποντες:
Τροβά Βάσω
Micocci Fabiano



2019
Περίληψη