Ανάπλαση και αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΤΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέποντες:
Τροβά Βάσω
Micocci Fabiano2019
Περίληψη