Εκτρέφοντας κτήνη. Αλληλεπίδραση ζώων και ανθρώπων στις παρυφές της Πίνδου.
ΝΤΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ


Επιβλέπων:
Μανωλίδης Κωνσταντίνος



2018
Περίληψη