Ανάπλαση δημόσιου χώρου αναψυχής στο Βελεστίνο: Αναδιαμόρφωση της πλατείας Υπέρειας Κρήνης και σύνδεση με τους μυκηναϊκούς θαλαμοειδείς τάφους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Καναρέλης Θεοκλής2017
Περίληψη